Sexual Orientation: Straight

Religious Views: Atheist

Political Views: Libertarian